דלג לתוכן המרכזי
צור קשר

דוגמאות לעבודות תרגום אנגלית-עברית עברית-אנגלית

1. מקור – אנגלית:  (דו"ח בנושא אנרגיה סולארית)

The solar photo voltaic market in Israel is evolving rapidly and poised for huge growth. Government subsidies established in 2008 for small scale installations have driven most of the growth to date, helping Israel install 2MW in as many years – doubling the installed capacity of the country. And this is likely just the beginning: decisions regarding medium scale installations (up to 5MW) are expected before the end of the year, paving the way for 10s of MW installed per year. Taken together, a market of several billion dollars stands ready to be created, pending final government approval.

תרגום – עברית:
השוק הסולארי הפוטו-וולטאי בישראל מתפתח במהירות ועומד בפני צמיחה אדירה. סובסידיות ממשלתיות שניתנו ב - 2008 למתקנים בקנה מידה קטן הובילו לצמיחה הנוכחית ועזרו למדינה להתקין 2 מגה-וואט במשך השנתיים האחרונות ולהכפיל את ההספק המותקן שלה. זוהי קרוב לוודאי רק ההתחלה: החלטות לגבי מתקנים בקנה מידה בינוני (בהספק של עד 5 מגה-וואט) צפויות להתקבל עד סוף השנה ולסלול את הדרך להספק מותקן של עשרות מגה-וואטים בשנה. בסך הכול, שוק של מיליארדי דולרים עומד להתפתח בהתבסס על החלטה סופית של הממשלה. 


 

2. מקור – אנגלית: (מאמר בנושא הורמון האוקסיטוצין ותפקידו ביצירת קשר בין האם והעובר)

Oxytocin (OT), a nanopeptide hormone, plays a role in the emergence of maternal behavior, yet few studies examined OT in humans across pregnancy and the postpartum. We followed healthy women at three points: first trimester of pregnancy, third trimester, and first postpartum month. Plasma OT levels showed high individual stability. A third of the sample showed consistent OT levels, whereas others showed increasing or decreasing trends or peak in late pregnancy. The increase in OT from early to late pregnancy correlated with higher maternal-fetal bonding. These data may help set standards for OT levels and underscore links with maternal-infant attachment.

תרגום – עברית: 
אוקסיטוצין ((OT הורמון ננו-פפטיד, לוקח חלק בהתעוררותה של ההתנהגות האימהית אך נלמד רק במספר מחקרים שבדקו את הימצאותו בנשים במהלך ההיריון ולאחר הלידה. עקבנו אחר נשים בריאות בשלושה נקודות ציון: השליש הראשון של ההריון, השליש השלישי של ההיריון ובחודש הראשון לאחר הלידה. רמות הפלסמה של ההורמון הראו יציבות גבוהה. שליש מהדגימות הראו רמות יציבות של ההורמון בעוד שאחרות הראו מגמות ירידה או עליה או רמות שיא בסוף ההריון. העלייה ברמות ההורמון מתחילת ההיריון ועד לסופו עלתה בקנה אחד עם היקשרות חזקה יותר בין האם והעובר. נתונים אלה עשויים לסייע בקביעת אמות מידה לרמות האוקסיטוצין ולהדגיש את ההקשרים (בין רמות ההורמון) להיקשרות בין האם והפעוט. 


 

3. מקור – אנגלית: (פסקה מדו"ח ביקורת חשבונאית)

We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards, including those prescribed under the Auditors' Regulations (Mode of Performance), 1973. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the board of directors and management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

תרגום – עברית: 
ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה החשבון), התשל"ג 1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בחינה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על-ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  


 

4. מקור – עברית: (מסמך בנושא מיסים)
מס קניה- מס קניה הינו מס עקיף, חד שלבי, המוטל על טובין שונים הן מייצור מקומי והן מיבוא, אשר שר האוצר קבע אותם בצו כטובין טעוני מס. המס מוטל עפ"י חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952. החוק מסמיך את שר האוצר להטיל מס על מוצרים מסוימים, בנוסף למסים אחרים המוטלים עליהם. מס חברות - מס חברות הוא מס ישיר הנגבה מההכנסה החייבת של החברות. ההכנסה החייבת של החברות מחושבת על פי כללי החשבונאות המקובלים, בהתאמה לפקודת מס הכנסה.
תרגום – אנגלית: 

Purchase tax is an indirect, one-stage tax that is imposed on different types of goods of both local production and import, which the Minister of Finance specified in an injunction as taxable goods. The tax is imposed by the Purchase Law (Goods and Services), 1952. The law authorizes the Minister of Finance to impose tax on certain products, in addition to other taxes imposed on them. Corporate tax is a direct tax collected from the taxable income of the corporations. The taxable income of corporations is calculated based on the accepted accountancy rules in accordance with the Income Tax Ordinance.